English Thai China
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ทำความรู้จักมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหาวิทยาลัย
กรรมการสภา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ดาวน์โหลด เพลง ฟอนต์โลโก้

 

 

การรับรอง
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ

 

ประวัติมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 
 

สถาบันแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ คุณภาพ คุณธรรม นำหน้าสู่สากล " เป็น สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสถาบันที่ 9 ของสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร ที่เกิดจากปณิธานของท่านอาจารย์ ดร.กมล ชูทรัพย์ ผู้ก่อตั้ง สถาบันในเครือตั้งตรงจิตร ด้วยจุดมุ่งหมายต้องการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ให้แก่เยาวชนได้มีโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้นและด้วย ความตั้งใจ อันมุ่งมั่นของท่าน อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ ชูทรัพย์ ประธานคณะกรรมการ บริหารสถาบัน ใน เครือตั้งตรงจิตรที่ต้องการสานต่อ 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ได้ก่อสร้าง อาคารหลังแรกเป็นอาคารเรียน 5 ชั้น โดย ใช้ ชื่อว่า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ประกอบไปด้วยห้องเรียนที่ ทันสมัยมีห้อง ปฏิบัติการ เฉพาะสาขาวิชาที่พร้อมด้วยอุปกรณ์ใน การสอนและสิ่งอำนวยความ สะดวกที่เพียบพร้อม มีหน่วยงานส่งเสริมทางด้านวิชาการเช่น สำนักหอสมุดที่เป็นศูนย์ทรัพยากร สารสนเทศในรูปแบบของ หนังสือวารสาร วีดิทัศน์ ดิสก์เก็ตเทปคาสเซ็ทที่มีระบบการสื่อ สาร มีฐานข้อมูลในรูปของ CD-ROM และ ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีศูนย์การ เรียนรู้การค้นคว้าและวิจัย( Learning and Research Center )มีห้องผลิตสื่อ ศูนย์คอมพิวเตอร์ บริการให้แก่คณาจารย เจ้าหน้าที่และนักศึกษาโดยมีระบบ Network ทีสามารถ รองรับ ปริมาณในการใช้งานระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อ ความ ต้องการที่ เพิ่มขึ้นภายในอาคารยังประกอบไปด้วยห้องประชุมและห้องสัมมนาเพื่อรองรับการ จัดงาน และ กิจกรรมประเภท ต่างๆ ที่สามารถบรรจุนักศึกษาได้มากกว่า 5,000 คน  

 
ปรัชญามหาวิทยาลัย
 
 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ยุคใหมมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้ เป็นคนเก่งมีความรู้ ทักษะ ความชำนาญ ในแต่ละสาขาวิชา สร้างคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยบัณฑิตต้องเป็นบุคคลที่มุ่งมั่นจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อนำความรู้ ความสามารถ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “สถาบันแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ คุณภาพ คุณธรรม นำหน้าสู่สากล”
 
ตราสัญลักษณ์และเครื่องหมาย
 
 
  1. วงกลม หมายถึง องค์ความรู้ที่เกิดปัญญาในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ซึ่งเป็นพลวัตรสร้างสรรค์คุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติอย่างไม่หยุดยั้ง
  2. รูปหนังสือแฉกมีความหมายได้ 3 ประการ คือ
    - หนังสือเปรียบเสมือนสรรพวิชาต่างๆ
    - แสดงความเจิดจ้าเปรียบเหมือนการพัฒนาปัญญาอย่างต่อเนื่อง
    - กิ่งก้านของราชพฤกษ์เปรียบเหมือนความเป็นมงคล ความดีงาม ความมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี
  3. รูปหมวกปริญญา หมายถึง ความเป็นสถาบัน
  4. รูปเทียน หมายถึง แสงสว่างเจิดจ้าจากการได้รับความรู้จากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ทำให้ชีวิตเจิดจรัสดังแสงเทียนที่สว่างไสว

 

 

ต้นราชพฤกษ์ เป็นต้นไม้ประจำชาติไทยโดยชื่อมีความหมายว่าเป็นราชาแห่งต้นไม้ เป็นไม้ยืนต้น มีความอดทนสูง เหมาะที่จะปลูกทั่วไปในภูมิภาค ของประเทศ ออกดอกประมานเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน เมษายน เป็นไม้มงคล แสดงถึงความมีคุณธรรม ความสงบความเจริญรุ่งเรื่อง สรุปความหมายรวม ความสว่างเจิดจ้าในสรรพวิชาต่างๆ ที่พัฒนา อย่างไม่หยุดยั้งและจรรโลงไว้ซึ่งคุณธรรมประจำตน

 

 
สีประจำมหาวิทยาลัย
 
 
   
สีเหลือง หมายถึง  ความมีคุณธรรม จริยธรรม   สีเงิน หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรื่อง 
 

ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นักศึกษาปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
โครงการสหกิจ
การจัดการความรู้(KM)
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

CheQa Online

วิทยุออนไลน์
 
ติดต่อ-สอบถาม
0-2432-6101-5
Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 © Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.